• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

 

แผนที่ตำบลดอนแก้ว

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรเพื่อสังคม ด้วยการจัดการที่ดี ด้วยหลัก 3 ดี บริการดี บริหารดี สิ่งแวดล้อมดี”

วัฒนธรรมองค์กร

"สวัสดียิ้มแย้ม จิตบริการ คิดดี คิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ นอบน้อม สะอาด กลมเกลียว"

 

ค่านิยมองค์กร

 

แนวคิดการขับเคลื่อนโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

“โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล”

 

คำขวัญโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

“บริการดุจญาติมิตร ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน”

 

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

reload