• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ตำบลดอนแก้ว หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ 1 บ้านบ่อปุ๊

723

636

1,359

หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว

1,464

916

2,380

หมู่ 3 บ้านศาลา

894

929

1,823

หมู่ 4 บ้านป่าแงะ

1,445

1,782

3,227

หมู่ 5 บ้านพระนอน

1,000

1,180

2,180

หมู่ 6 บ้านป่ารวก

300

319

619

หมู่ 7 บ้านสันเหมือง

328

368

696

หมู่ 8 บ้านชะเยือง

1,077

552

1,629

หมู่ 9 บ้านสบสา หนองฟาน

341

406

747

หมู่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น

364

453

817

รวมทั้งหมด

7,936

7,541

15,477