• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

พูดดี พูดได้ สู่สุขภาพใจที่เป็นสุข

เช้านี้ [28 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดกิจกรรมคัดกรองการพูดและการออกเสียง ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

    >> เพื่อประเมินคุณภาพของเสียงพูดและคัดกรองการได้ยินเบื้องต้น ประกอบการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

    >> พร้อมให้คำแนะนำในการฝึกพูดเบื้องต้น และแนวทางการเข้ารับการรักษาในที่เหมาะสม

    >> เพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขในครอบครัวและสังคมต่อไป...

  • วันที่: 28 พฤศจิกายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม