• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อม ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

"โรงพยาบาล คือ บ้าน บ้าน คือ โรงพยาบาล"

เป็นประจำรายสัปดาห์ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่อง

     >> เยี่ยมเปลี่ยนสายยางให้อาหารผู้ป่วย จำนวน 7 ราย

     >> เยี่ยมเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะผู้ป่วย (ทุก 2 สัปดาห์) จำนวน 3 ราย

โดย น.ส.ศิวิไล ปันวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ดูแลงานเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชนและนักบริบาลชุมชน ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

  • วันที่: 5 เมษายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม