• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

เสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยตนเอง

"เสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยตนเอง"

[วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3

>>>ได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินตนเอง มีผู้มารับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

#เบาหวาน #ความดัน #ควบคุมให้ดีชีวิตยืนยาว

  • วันที่: 27 มีนาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม