• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน
...

ดร. ศุทธา  แพรสี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

...

นายแพทย์วิชัย  ใจแก้ว 

แพทย์จิตอาสาโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

 
...

นางนงคราญ  วิชัยปะ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

...

นายดำริห์  ทริยะ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

...

นางสาวจิราวรรณ  ปุกมูล 

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

...

นางสาวเมทินี  ขันแก้ว 

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข