• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

"ลูกรักแข็งแรง ด้วยการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามวัย"

[11 ตุลาคม 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการคลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสังกัดโรงเรียนในตำบลดอนแก้ว จำนวน 37 คน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างพัฒนาการสุขภาพเด็กน้อย...

"วัคซีนพื้นฐาน" เป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ เน้นวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนตามกำหนด โดยให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นหน่วยบริการหลัก

  • วันที่: 16 ตุลาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม