• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

 

ตำบลดอนแก้ว หมู่บ้าน

จำนวน อสม.

หมู่ 1 บ้านบ่อปุ๊

17

หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว

19

หมู่ 3 บ้านศาลา

21

หมู่ 4 บ้านป่าแงะ

20

หมู่ 5 บ้านพระนอน

19

หมู่ 6 บ้านป่ารวก

12

หมู่ 7 บ้านสันเหมือง

15

หมู่ 8 บ้านชะเยือง

16

หมู่ 9 บ้านสบสา หนองฟาน

12

หมู่ 1 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น

13

รวมทั้งหมด

164